Type species:
Stagetillus opaciceps
SIMON, 1885
opaciceps (♂)
SIMON, 1885